سلام ، به سایت بهترین باربری تهران خوش آمدید

باربری در تهران
متخصص در حمل و جا ب جایی و بسته بندی حرفه ای اثاثیه و بار در سراسر تهران

بایگانی پروژه ها - باربری جابه جا بار | اتوبار تهران | بسته بندی اثاثیه |۱۷۷۷

Project Four

Project Four

Objectives of the project: Phase 1: Handling 50,000 barrels of oil and injected 70 million cubic feet of gas a dayPhase 2: Achieve 110,000 barrels of oil and inject 210 million cubic feet of gas a dayGeographical location of the project:30 km north of Khorramshahr ...
Project Three

Project Three

Objectives of the project: Phase 1: Handling 50,000 barrels of oil and injected 70 million cubic feet of gas a dayPhase 2: Achieve 110,000 barrels of oil and inject 210 million cubic feet of gas a dayGeographical location of the project:30 km north of Khorramshahr ...
Project Two

Project Two

Objectives of the project: Phase 1: Handling 50,000 barrels of oil and injected 70 million cubic feet of gas a dayPhase 2: Achieve 110,000 barrels of oil and inject 210 million cubic feet of gas a dayGeographical location of the project:30 km north of Khorramshahr ...
Project one

Project one

Objectives of the project:Phase 1: Handling 50,000 barrels of oil and injected 70 million cubic feet of gas a dayPhase 2: Achieve 110,000 barrels of oil and inject 210 million cubic feet of gas a dayGeographical location of the project:آیا منظور شما این است: ۳۰ ...
Project Six

Project Six

Objectives of the project: Phase 1: Handling 50,000 barrels of oil and injected 70 million cubic feet of gas a dayPhase 2: Achieve 110,000 barrels of oil and inject 210 million cubic feet of gas a dayGeographical location of the project:آیا منظور شما این است: ...