سیاست حفظ حریم شخصی

bg shapesحریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. مستند حاضر برای ارائه به آن دسته از افرادی که نگران نحوه استفاده از اطلاعات شخصی خود هستند، گردآوری شده است. اطلاعات شخصی اطلاعاتی هستند که برای تعیین هویت، تماس، شناسایی محل یک فرد و یا شناسایی فردی در یک زمینه استفاده می شوند، لطفا این مستند را به دقت بخوانید تا درک درستی از اینکه ما چگونه اطلاعات شخصی را جمع آوری ، استفاده ، محافظت و یا مدیریت می کنیم، به دست آورید.